Broker Check

B R O O K L Y N

A S S O C I A T E S

Valentin Polyakov

Valentin Polyakov

Financial Professional

Olga Obraztsova

Olga Obraztsova

Financial Representative

Joseph Natoli

Joseph Natoli

Financial Specialist

Michael Fraiman

Michael Fraiman

Managing Director

Erika Hockenberry

Erika Hockenberry

Financial Representative

Jeffrey H. Levitan

Jeffrey H. Levitan

Financial Representative

Nonna DeSaint

Nonna DeSaint

Financial Representative

Oleg Tsybulskiy

Oleg Tsybulskiy

Financial Representative

Robert Grosman

Robert Grosman

Financial Representative

Syed Alam

Syed Alam

Financial Representative

Viktoria Prigarina

Viktoria Prigarina

Financial Professional

Yulia Santalova

Yulia Santalova

Financial Representative